MAGAZÍN OKO inzertní noviny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firemní inzerce
LOGO MAGAZÍN OKO
www.oko24.cz
Aktuální vydání
Aktuální vydání
Firemní inzerce
On-line OBJEDNÁVKAPostup :
  1. Vyplňte objednávku.
  2. Odešlete.
  3. Do 24 hod. budete telefonicky kontaktováni k potvrzení objednávky. Hovor může být monitorován.ADRESA fakturačníADRESA doručovací (vyplňte pouze pokud se liší od fakturační)Termín pro zveřejnění

 IV/19 VI/19 IX/19 XI/19 II/2020
 V/19 VII/19 X/19 XII/19 III/2020
Objednávám:1/16 str. ... 45,5 x 65 mm (doporučeno)
1/16 str. ... 95,5 x 32 mm
1/8 str. ....95,5 x 65 mm (doporučeno)
1/8 str. ....45,5 x 133 mm
1/8 str. ....145,5 x 42 mm
1/8 str. ....195,5 x 32 mm
1/4 str. ....95,5 x 133 mm (doporučeno)
1/4 str. ....195,5 x 65 mm
1/4 str. ....145,5 x 85 mm
1/4 str. ....45,5 x 270 mm
1/2 str. ....195,5 x 133 mm (doporučeno)
1/2 str. ....95,5 x 270 mm (doporučeno)
celá str. ...195,5 x 270 mm (doporučeno)
Příplatky

 + 10% umístění strana "3" (min. rozměr 1/4 str.)
 + 50% umístění ZADNÍ strana (min. rozměr 1/2 str.)

SLEVY


NE
ANO 3%
Poznámky k objednávce

Kontaktní údaje zadavatele→ →
3.a. V případě akceptace objednávky vydavatelem, vydavatel, nebo jím pověřená osoba, objednávku zpracuje a v případě i tvorby prezentace, zašle vydavatel nebo jím pověřená osoba, objednavateli inzerce, prezentaci ke schválení. Za takové poslání se považuje odeslání na email objednavatele, osobním předáním, faxem, nebo poštovním doručením. V případě, že do třech dnů od doručení objednavateli inzerce, nebude objednavatel žádným způsobem reagovat, bude prezentace považována za schválenou a prezentace bude uveřejněna v této podobě.
3.b. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátu, prezentace nebo PR článku. Objednavatel si odpovídá za to, že obsah inzerátu, prezentace nebo PR článku je v souladu se zákony a neporušuje práva třetích osob a to platí i v případě, že inzerát, prezentace nebo PR článek byl vytvořen MAGAZÍNEM OKO.
3.c. Vydavatel může odmítnout objednávku na prezentaci v MAGAZÍNU OKO bez udání důvodu objednavateli.→ →
On - line zprávy ze zpravodajských serverů NOVINKY.cz a OKO24.cz  ...
→ →
3.d. Objednávka může být objednavatelem zrušena maximálně 10 dní před stanovenou uzávěrkou vydání do kterého byla podána. V jiném případě, může být vyfakturováno až 80% z ceny objednávky i když prezentace nebude uveřejněna a 100% z ceny pokud prezentace bude uveřejněna. V případě, že bude objednavatelem inzerce zrušena část hromadné objednávky, na kterou byla vystavena sleva, může být vydavatelem zpětně tato sleva doúčtována za část již uveřejněných prezentací.
4.a. Ceny za prezentaci v MAGAZÍNU OKO jsou smluvní, platný ceník, jehož aktuální verze je vždy umístěna na webových stránkách je orientační. Součástí ceníku je datum od kdy nabývá platnost. Součástí ceníku je informace o počtu výtisků. V případě že se na konkrétní vydání nepodaří zajistit dostatečný počet inzerentů může být pro zachování vydání tiskový náklad snížen.
4.b. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, bude po vydání vystavena vydavatelem faktura se čtrnácti denní splatností od vystavení a společně s jedním výtiskem (nebo PDF souborem v případě zaslání faktury emailem) MAGAZÍNU OKO obsahující inzerci – prezentaci, nebo PR článek objednavatele, zaslána objednavateli k zaplacení.
4.c. Pokud nebude ze strany inzerenta (objednavatele inzerce) uhrazena faktura za inzerci do třiceti dnů od data splatnosti faktury je vydavatel oprávněn kromě úroku z prodlení doúčtovat inzerentovi, který čerpal slevu, cenu inzerce do plné ceníkové ceny bez slev. To neplatí, pokud se inzerent s vydavatelem dohodnou před tímto termínem na splátkovém kalendáři a ze strany inzerenta budou všechny splátky řádně a včas placeny.
5.a. Ostatní vztahy mezi objednavatelem a vydavatelem se řídí platnými Českými zákony.
5.b. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.1.2013.
V Plzni 2.1.2012, Vydavatel MAGAZÍNU OKO, Ing. Petr Šmíd v.r.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky